Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 18 sierpnia 2017, 230 dzień roku
imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24:
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład lotów     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: start > Aktualności
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
Państwowa Komisja Wyborcza
Wrota Podlasia
Mapa dojazdu
Foto galeria
Linki
Multimedia
Aktualności
 
2017-08-01
INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO O  CHARAKTERZE SOCJALNYM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195)  oraz Uchwałą nr VIII/38/2015 Rady Gminy Szypliszki z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szypliszki

Terminy składania wniosków:

od 1 września do 15 września 2017 r. dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych

od 1 września do 15 października 2017 r. dla słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym / zasiłku szkolnego na rok szkolny  2017/ 2018 jest dostępny:

-  na stronie internetowej Urzędu Gminy Szypliszki: www.szypliszki.pl

-  w Urzędzie Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki, pokój nr 9  
w  godzinach od 800 do 1500

Stypendia szkolne przysługują zamieszkałym na terenie gminy Szypliszki:

-  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,                                                                                                           

-  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

-  uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

-słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – mieszkaniec gminy Szypliszki znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów  na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

-  Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
nie może przekroczyć kwoty 514 zł

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych

Stypendium szkolne jest przyznane na wniosek:

-  rodziców/opiekunów niepełnoletniego ucznia;

- pełnoletniego ucznia;

-  dyrektora szkoły;

-  z urzędu.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosimy o składanie kompletnej dokumentacji. Należy przedstawić informacje o wszystkich dochodach netto uzyskanych
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dokumentami umożliwiającymi obliczenie dochodu mogą być m.in.:

-  Zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach

-  Zaświadczenie  lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

- Zaświadczenie  lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych

-  Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

-  Wyrok potwierdzający rozwód bądź przyznający alimenty

-  Zaświadczenie lub oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy

-  Dokument potwierdzający przyznanie zasiłku dla bezrobotnych

-  Decyzja przyznająca emeryturę, rentę, rentę strukturalną

-  Informacja z KRUS o opłacanych składkach

- Zaświadczenie z gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub decyzja
w sprawie wysokości podatku rolnego (nakaz płatniczy)

Inne załączniki:

- Zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie dziecka
do szkoły podstawowej/gimnazjalnej

-  Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły ponadgimnazjalnej

Stypendium szkolne może być przyznane w następujących formach:

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego, sprzętu komputerowego akcesoriów komputerowych – jako refundacja kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia.

Całkowite lub częściowe  pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) – jako refundacja kosztów związanych z zakwaterowaniem/dojazdem

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – jako refundacja poniesionych kosztów na cele edukacyjne ucznia.

Świadczenie pieniężne – jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w innych formach,
o których mowa powyżej nie jest możliwe lub nie jest celowe (Nie jest to forma stypendium powszechnie stosowana i wymaga wnikliwej analizy sytuacji rodzinnej)

 Rozliczanie przyznanego stypendium

Każdy uczeń, któremu zostanie przyznane stypendium  będzie rozliczany oddzielnie, tzn. refundacja kosztów nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów na każdego ucznia otrzymującego stypendium osobno.

W związku z tym należy przedstawić takie dowody poniesionych kosztów, aby wynikały z nich koszty poniesione na cele edukacyjne dotyczące każdego z dzieci/uczniów otrzymujących stypendium.

Wyjątek stanowią koszty poniesione na przedmioty/usługi mogące służyć więcej niż jednemu uczniowi, np.:  sprzęt komputerowy, papier do drukarki, tusz, abonament internetowy, itp.- wówczas faktura/rachunek może być rozliczony na kilku uczniów.


Refundowane będą jedynie koszty poniesione na cele edukacyjne, w szczególności na zakup:

podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, a także sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego służącego temu procesowi, tuszu i papieru do drukarki, abonamentu internetowego, zakupu instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie swoich zainteresowań w formach zorganizowanych np. w kołach zainteresowań, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, przyborów szkolnych;

stroju sportowego, odzieży sportowej i obuwia sportowego bezpośrednio związanych
z procesem edukacyjnym oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę – np. strój galowy ucznia obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły, ubranie niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej.

Faktury/ rachunki mogą być wystawiane na ucznia bądź na wnioskodawcę. Do rozliczenia
nie będą uwzględniane koszty poniesione na odzież niebędącą odzieżą sportową lub niewymaganą regulaminem szkoły. Z faktury powinno wynikać, że zakupiona odzież jest sportowa. 

Faktury/rachunki do rozliczenia stypendium powinny dotyczyć roku szkolnego 2017/2018.
W przypadku zakupu podręczników i przyborów szkolnych na rok szkolny 2017/2018
w trakcie wakacji (okres lipiec – sierpień 2017 r.) zostaną również uwzględnione faktury z tego okresu.

1.Wniosek o przyznanie stypendium

2.Zaświadczenie dyrektora szkoły

3. Regulamin przyznawania stypendium

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  ZASIŁKU SZKOLNEGO NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy uczniowi.

 Do otrzymania zasiłku szkolnego są uprawnione osoby znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 Zdarzeniami losowymi są w szczególności:

 •  śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
 • konieczność ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożliwość lub znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia
  i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia;
 • kradzież, którego skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego
  do realizacji procesu edukacyjnego ucznia;
 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

 •  w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, lub
 • w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 Zasiłek szkolny przyznaje się raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące pod wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 Załączniki:

1. Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym - pobierz

2. Wniosek - pobierz

3. Zaświadczenie ze szkoły - pobierz

 

UG Szypliszki
Mapa zagrożeń
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
18 sierpnia 2017
piątek
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
cu wrota podlasia
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Gospodarka odpadami
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
CEIDG Baner
Banner RPO
ODR Szepietowo
Goście online
Licznik odwiedzin:
0514302
Dzisiaj:
64
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.145.123.86
Urząd Gminy Szypliszki, ul.Suwalska 21, 16-411 Szypliszki, pow. suwalski, woj. podlaskie
tel.: +48 87 565 90 40, email: ug_szypliszki@pro.onet.pl, http://www.szypliszki.pl
NIP: 844-11-11-684
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI